Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi provozovatelem hotelu Golden Fish Hotel Apartments (dále je GOLDEN FISH), kterým je Stobana s.r.o., se sídlem U Borského parku 2887/27, 301 00 Plzeň, IČ 19351542, na straně jedné a osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva, na straně druhé

I. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ V HOTELU GOLDEN FISH HOTEL APARTMENTS (dále jen GOLDEN FISH)

 1. Objednat pobyt v zařízení GOLDEN FISH lze jenom písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách.
 2. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení GOLDEN FISH
 3. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.
 4. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.II. ZÁVAZNÁ REZERVACE
 1. Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.
 2. Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 30 až 100 % celkové ceny.
 3. Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:o při zrušení rezervace více než 2 dní před začátkem pobytu – bez poplatku o při zrušení rezervace v období 2 dní až 24 hod. před začátkem pobytu 30%

  z ceny pobytu
  o při zrušení rezervace méně než 24 hodin před začátkem pobytu 50 % z ceny

  pobytu
  o v den začátku pobytu 100 % ceny ubytování

 4. Byla-li uhrazena záloha, vrátí ubytovatel ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu pobytu může klient uhradit v recepci zařízení GOLDEN FISH při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. Přijímáme nejvíce rozšířené typy kreditních karet (seznam kreditních karet, kterými je možno hradit cenu pobytu je k dispozici na recepci a na internetových stránkách zařízení GOLDEN FISH).
 2. Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto vybraného hotelu GOLDEN FISH. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu. V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.
 3. Při platbě pobytu, zarezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba postupovat dle pokynů, uvedených v průběhu on-line rezervace.IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
 1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (domovní řád).
 2. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
 3. Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty
 4. Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.V. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE
 1. Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.
 2. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
 3. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY

1. Odstoupení ze smlouvy ze strany klienta je možné za podmínek uvedených v čl. II, odst. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

VII. DÁRKOVÉ POUKAZY

1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).

VIII. ZMĚNY SLUŽEB

 1. Nabízené služby v zařízeních GOLDEN FISH se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb.
 2. Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování, wellness služby) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.IX. ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Ve vztahu ke klientům nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností klientů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@gf- hotel.eu. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu klienta.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o ubytování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumer/odr je možné využít při řešení sporů mezi ubytovatelem a klientem, který je spotřebitelem, ze smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2016 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice2009/22ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2023. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
 2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.